lol盘口

lol盘口

但胞衣未下,则瘀血未免难行,有血晕之虞耳。或谓此乃胎中感受风邪,故名胎疟,是说予未之信。

且补虚与攻实不同,非数十剂莫效。可见胎衣在腹,不能杀人,补之自降也。

 今屈而不伸者即在左足,是痈生于小肠而非生于大肠矣。然而木中之火,又最易动而难静,况加大怒,则火更动而不可止遏,火势飞扬,不能生气化胎,反致食气伤精,自然难荫而易堕。

若已小产,此方亦可用或减半用之,尤为万安也。今大肠痈破,而致饮食不思,则胃气已尽绝,大危之症也。

告知患者,小病一桩,不必担心。惟是泻中用补,可用大剂;清中用补,可用小剂。

此方有白果、桔梗善走唇口,引金银花、紫花地丁至于生疮之处,一概尽去其毒也。盖胞胎之系,上通心而下通肾,心肾不交,则胞胎之血两无可归,心肾二经之气不来照摄,听其自便,血乃不走小便而走大便矣。

Leave a Reply